غیر فعال کردن IPv6 در لینوکس

غیر فعال کردن IPv6 در لینوکس

در لینوکس IPv6 به صورت پیش فرض فعال است که در صورت عدم نیاز به منظور ارتقاع امنیت میتوان آن را غیر فعال کرد.

به منظور بررسی فعال بودن یا فعال نبودن IPv6 دستور زیر را بررسی کنید

ip a |grep inet6

در صورتی که این فرمان خروجی نداشته باشد،IPv6 غیر فعال است اما در صورتی که خروجی این دستور چیزی شبیه به قسمت زیر باشد IPv6 فعال است.

inet6 ::1/128 scope host
inet6 fe80::e922:bcdf:e150:labb/64 scope link

IPv6 را به روش‌های مختلف میتوان غیر فعال کرد:

۱) از طریق فایل sysctl

با استفاده از ادیتور دلخواه فایل sysctl.conf را باز کنید

sudo vim /etc/sysctl.conf

و دو خط زیر را در این فایل اضافه کنید

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

save کنید و خارج شوید و با دستور زیر تغییرات را اعمال کنید

sysctl -p

۲) از طریق grub

با استفاده از ادیتور دلخواه، فایل گراب را باز کنید و تغییرات زیر را اعمال کنید:

sudo vim /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"
دیدگاه‌ها ۱
ارسال دیدگاه جدید